سوغات زنجان را بشناسید

چراکه برای بازار زنجان فصل خاصی تعریف نشده است. بنابراین نمیتوان زمان خاصی برای بازدید از این بازار تعریف کرد. این بازار که ساخت آن در دوره آقا محمد خان قاجار آغاز شد و در زمان فتحعلی شاه به پایان رسید، بزرگترین بازار سرپوشده ایران به شمار میآید. بازار صنایع دستی در زنجاندر هر روزی …

ادامه مطلب