نقد فضانگهدار بند و لوپ در مجله جامعه دندانپزشکی برای خانواده

درست مثل چاپ اسکناس بیپشتوانه. مگر شهر تهران با بالاترین سرانه تعداد دندانپزشک در کشور تعرفههای دندانپزشکی پایینتری دارد که راه حل کاهش قیمتها را در افزایش دندانپزشک جستجو میکنید؟ به چشم مردم؛ به چشم سلامت دهان مردم. ۲- افزایش ظرفیت دانشکدههای دندانپزشکی با وضع فعلی امکانات و نیروهای هیات علمی در دانشکدههای دندانپزشکی از کیفیت آموزش دندانپزشکی به صورت معناداری خواهد کاست و به فارغالتحصیلی دندانپزشکان ضعیفتر منجر خواهد شد. دود این اتفاق به چشم چه کسی خواهد رفت؟ خدمات دندانپزشکی با روند موجود باز هم در مناطق برخوردارتر شهرها متمرکز خواهد بود و این روند را نمیتوان با دستور متوقف کرد. بسیاری از گروههای نابرخوردار و حتی طبقه متوسط نمیتوانند از پس هزینههای دندانپزشکی برآیند. مشکل جدی و فوری است. اینکه تصور میشود با افزایش تعداد دندانپزشک(به قول اهالی بازار دست زیاد میشود) قیمت خدمات پایین میآید، ناشی از نادیده گرفتن واقعیتهایی همچون مواد و تجهیزات گران، تکنیک پیچیده و توقعات حرفهای صنف دندانپزشکی است. ۳- بیشتر شدن تعداد دندانپزشکان به معنای توزیع عادلانهتر آنها نیست. طبقات فرودست توان پرداخت بسیاری از خدمات(حتی خدمات پایهای مثل کشیدن دندان) را ندارند. بخش مهمی از راه حل را اما نه در افزایش ظرفیت دانشکدهها که باید در تقویت خدمات در شبکههای بهداشتی جستجو کرد. شواهد تجربی نشان میدهد که با افزایش دندانپزشکان نه از قیمت که از کیفیت خدمات دندانپزشکی کاسته میشود.

مجله جامعه دندانپزشکی تبریز

بازرگانان ارمنی جلفای اصفهان برای سامان دادن به فعالیتهای بازرگانی خود شرکتهای بازرگانی تشکیل دادند. تزار الکسیس یکم روسیه در ۳۱ مه ۱۶۶۷ میلادی فرمانی صادر کرد و به بازرگانان ایرانی اجازه داد از طریق کشور روسیه با اروپا به داد و ستد بپردازند. نخستین نماینده ارمنیان جلفا که برای گفتگو به روسیه رفت یکی از بازرگانان جلفا به نام «خوجا زاکار شامیریان» بود. این شرکتهای بازرگانی مقرراتی داشتند که همه کارکنان آنها موظف به اجرای آن بودند و آنها را به صورت اصولی غیرقابل تغییر پذیرفته بودند و اجرا میکردند. او در ۱۶۶۰ میلادی به نمایندگی از سوی بازرگانان جلفا با دولت روسیه تزاری به گفتگو پرداخت. در آن عصر راه تجارتی بازرگانان ارمنی به اروپا از طریق تبریز به بندر ترابزون یا ازمیر بود، ولی چون دولت عثمانی دشواریهایی برای بازرگانان ایرانی فراهم میکرد، بازرگانان جلفا درصدد برآمدند کالاهای خود را از طریق روسیه حمل کنند. متن قراردادها به ارمنی بود، ولی کلمههای خوراک و پوشاک به فارسی نوشته میشد.

در مدرسه ارمنیان بوشهر در سال ۱۹۰۷ میلادی زبانهای فارسی، انگلیسی، ارمنی تدریس میشد. در سده بیستم در بیش از بیست روستای قره داغ خانوادههای ارمنی سکونت داشتند. تعداد دیگری نیز در بخش شرقی همدان و در روستای شورین سکونت داده شدند. این روستا در ۱۹۴۰ میلادی از ارمنیان خالی شد. در طی سالها ارمنیان قره داغ به ارمنستان، تبریز، تهران و شهرهای دیگر نقل مکان کردهاند. در ۱۶۷۶ میلادی، شماری از ارمنیانی که به دستور شاه عباس به اصفهان منتقل شده بودند و همچنین مهاجران و تجار ارمنی روسیه، به درخواست والی همدان، در این شهر اقامت گزیدند. تعدادی از این ارمنیان در خود شهر همدان و در محلهای به نام سرقلعه اجتماع و کلیسایی به نام استپانوس مقدس بنا کردند.  مجله جامعه دندانپزشکی برای خانوادهمطابق اسناد موجود در سالنامهٔ همگان اولین نشانههای حضور ارمنیان در اراک به سالهای ۱۹۰۲-۱۹۰۳ میلادی بر میگردد که تعدادی از ارمنیان ساکن جلفای اصفهان به عنوان منشی و حسابدار در کنسولگری انگلستان در اراک ساکن شدند. قره داغ، که نام ارمنی آن در نقشهٔ ارمنستان (آرداوانیان) یا سرزمین قدرتمند (مار) نامیده میشد، از شهرستانهای ارمنینشین حوزهٔ ارمنیان آذربایجان بودهاست.

مجله انجمن دندانپزشکی کودکان

برگزاری کلاسهای آموزشی و نیز معرفی بیماران و خانوادههایشان برای آموزش و یادگیری در کلاسهای آموزش فنی و حرفهای، هنری و … به منظور کسب تخصص و آمادگی برای اشتغال و خودکفائی. سعی در جهت ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور پیوند کلیه بیماران دیالیزی به مثابه تنها راه حل قطعی بازگشت سلامتی نسبی آنان از طریق خویشاوندان یاغیرخویشاوندان داوطلب و پیوند از جسد پس از مرگ مغزی. تلاش در جهت فراهم نمودن تسهیلات و امکانات رفاهی بیماران در حد توان با انجام فعالیتهای خدمات اجتماعی امدادی و نیکوکاری. با انتشار مجله شفا به عنوان سخنگوی انجمن و به تبع آن بیماران کلیوی در برگیرنده مسایل علمی – پزشکی – فرهنگی – اجتماعی بهطور عام، به طرح و پیگیری مسایل و مشکلات درمانی، حمایت ی و آموزشی و … مبادرت به ایجاد و توسعه کمی و کیفی کلینیک شفا با برخورداری از اکثر بخشهای مورد نیاز بیماران شامل درمانگاه – رادیولوژی – آزمایشگاه، بخشهای همودیالیز و دیالیز صفاقی و نفرولوژی – دندانپزشکی -قلب – رژیم درمانی و …

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اهل مصاحبه نیست؛ این را همان اول فهمیدیم. طول میکشد تا بالاخره راضی شود و باهم ملاقات کنیم. وقتی دکتر «رضا بیات موحد» میگفت باید مراقب بود؛ مراقب خود و جامعه. اصالت زنجانی دارد و از سال ۵۰ که رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران قبولشده ساکن تهران است. مهربان است؛ این را بعداً فهمیدیم. جانش شیفته و درونش شیدای محبت است؛ این را هم بعداً فهمیدیم. مسئول کارگروهی است که برای جامعه دندانپزشکان کشور همیشه دعوتی بوده به کار خیر. ۶۳ ساله است و از سال ۵۶ دندانپزشک. جدی و عملگراست؛ این را هم همان اول فهمیدیم. لابد به همین دلیل است که توانسته کارهای دشوار را پیش ببرد و به نتیجه برساند. وقتی از مسئولیت اجتماعی میگفت و اینکه نیکوکاری مرزهای باریکی دارد و مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. وقتی از مدد به نیازمندان و کمک به محرومان صحبت میکرد و حرارت نوری که در قلبش داشت از پشت کلمات به سویمان تابید.

مجله جامعه دندانپزشکی علمی

برگزاری پنجمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس: این کنگره در دی ماه ۹۳ برگزار شد. در سال ۹۴ برگزار شد. همچنین یک دستگاه لایتکیور و یک دستگاه آمالگاماتور نیز به عنوان بخشی از تعهدات اسپانسری از یکی از شرکتهای تجهیزات دندانپزشکی دریافت شده است. همچنین در راستای ارتقاء کیفیت دورههای آموزشی و نیز کارگاههای عملی، انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس اقدام به خرید یک دستگاه یونیت پرتابل و ده دستگاه میکرویونیت کرده است. این سمینارها مجموعا ۱۳۳/۷۵ امتیاز بازآموزی مصوب داشتند. برگزاری سمینارهای آموزشی: در طی دوره سه ساله فعالیت هیاتمدیره سمینارهای علمی کاربردی زیادی در تمامی رشتههای دندانپزشکی برگزار شد. برگزاری ششمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس: این کنگره به نام استاد فقید دکتر عیسی مظفری در مهرماه ۹۴ برگزار شد. ، تجویز منطقی دارو، مقاومت ضد میکروبی، تجویز منطقی آنتیبیوتیکها و استانداردهای بهداشت و راههای کنترل عفونت برگزار شد که مخاطبین آن تمامی گروههای پزشکی را شامل میشد.

نمیتوانیم بگوییم صددرصد درست یاد غلط است، اما وقت زیادی از ما گرفت. این همه کار انجام شده و با هر پژوهشکده و مرکزی که احساس کردیم احتمال دارد کار کرده باشند، مکاتبه کردیم و خلاصه پژوهشها را گرفتیم. آموزشوپرورش و سازمان سنجش معلمان و مدیران و دانشجویان و دانشآموزان سال اول کسانی که پژوهشهایشان را مطالعه کردیم، کسانی که در دسترس بودند، تقریبا شاید یکی از پژوهشهایی که خیلی کار کارشناسی انجام شد این بود. با اساتید دانشگاه شریف و امیرکبیر جلسه گذاشتیم. در آموزش عالی آمریکا هم موفق است و نگاه کردیم ببینیم آنها چطور ورودی میگیرند. ما ۱۲ کشور را مطالعه تطبیقی کردیم. جستوجو را نیز با سیستم انجام دادیم و مطالب را استخراج کردیم. کار مطالعه تطبیقی کردیم و آن را با جهان مقایسه کردیم. کار آماری و پرسشنامه انجام ندادیم. نظامهای آموزشی را دیدیم و نظام سنجش و پذیرش را بررسی کردیم. مثل فنلاند که خیلی از کشورها از آن الگو میگیرند. آنها میگویند ورودیها نسبت به چند سال قبل بیکیفیت شدند و هر سال بیکیفیتتر میشود. در مرحله بعد هم ذینفعان را دعوت کردیم. به بعضی کشورها رفتیم. خیلی تلاش کردیم. سه تا کار اساسی کردیم. درباره انواع ست های دندانپزشکی چه می‌دانید؟

بیش از ۷۰ درصد تیمهای اعزامی ایران به مسابقات مذکور از این دانشگاه بودهاست و بیشترین سهم را در کسب مدالهای مختلف جهانی برای کشور داشتهاند. دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برتر جهان درحوزه نانو است. حداد عادل در انتقاد از دانشگاه آزاد گفتهاست: «این دانشگاه کیفیت را پابه پای کمیت توسعه ندادهاست و باید اجازه دهیم انتقادها هم از آن بیان شود اما برخورد سیاسی با این دانشگاه را نیز درست نمیدانم. دانشگاه آزاد با در اختیار داشتن ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ مترمربع امکانات ورزشی دارای سرانه فضای ورزشی ۲ مترمربع است. بسیاری از قهرمانان کشور که در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، توانستهاند ۲۸۸ مدال طلا، ۱۸۷ مدال نقره و ۲۳۶ مدال برنز در مسابقات ورزشی بینالمللی کشور کسب نمایند. دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه ایران و در رتبه۳۷۱ جهان قراردارد. دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات بین دانشجویی جهانی (IFISU) -به عنوان تنها نماینده آسیا- شرکت کرد و در میان ۷۰ تیم عنوان نخست را از آن خود کرد. شغل دندانسازی تجربی چیست؟

تعیین عوارض رفتاری هیجانی و روانشناسی دستگاه متحرک ارتودنسی در کوکان ۱۰-۷ ساله در استان فارس. بررسی مقایسه ای تاثیر سرعت cross head دستگاه اینسترون بر قدرت باند برشی (SBS) و نحوه شکست کامپوزیت Transbond XT. بررسی رادیوگرافیک تحلیل اپیکالی ریشه دندانهای ثنایای ماگزیلا در بیماران ۱۸-۱۳ ساله به دنبال ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندانهای پری مولر درمال اکلوژنهای مختلف. مقایسه اثر استفاده از دهانشویه های گیاهی پرسیکا و ماتریکا با کلرهگزیدین بر تعداد باکتری استرپ موتانس و همچنین کلیه باکتریهای موجود در پلاک میکروبی اطراف براکت ها. بررسی میکروسکوپیک ترکیبات مختلف طرح مش براکت، نوع رزین و روش دی باندینگ بر سطح مینای دندان پس از دی باندینگ. بررسی ارتباط ضایعات تکاملی مینای دندان با وضعیت سلامتی و حوادث زمان تولد و سالهای آغازین زندگی. بررسی خارج دهانی قدرت باند برشی کششی میکروبی ادهزیوهای مختلف ارتودنسی بر مینا. تعیین تاثیر رضایت مندی زناشویی اشخاص با توجه به جنسیت آنها، بر میزان اهمیتی که آنها برای حفظ سلامت و بهداشت دهان و دندان خود قائلند.