19 روش مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی

تصویر ۱٫ در این تعمیر ناموفق، نصیب لایه لایه شده بتن، بدون تشخیص علت علت ایجاد نقص‌ و فراهم سازی به اندازه سطوح بتن و میلگرد تعمیر شد. مهیا سازی تراز به مقدار کافی از ساخت مشکل در تعمیرات پرهیز میکرد. همچنین به علت دشواری بخش اعظم دیوار برشی نسبت به بادبند، تعداد دهانه های لازم برای تعبیه دیوار برشی کمتر از دهانه های اضطراری برای بادبند می باشد که در سرانجام مشکلات کمتری در راستا معماری به وجود می آورد. از میکرو شمع ها در موقعیت پیچیده و طاقت فرسا شده در ساخت و ساز، تقویت بستر پی ماشین آلات، پایدار سازی شیب ها، ایجاد دیوارهای دربان و همینطور در تونل ها می قدرت استعمال کرد. به علاوه، مراحل تعمیرات و بهسازی همین سازهها حساس سختی بیشتری همراه است، زیرا بخش اعظم همین سازهها در هم اکنون سرویس میباشند و همینطور تخصص عمده مهندسان بنا نیز در ساخت سازههای جدید است. این فرآیند شامل یافتن مشکل، حذف قسمتهای آسیب دیده و همچنین انتخاب و انجام تعمیرات مطلوب جهت ارتقا قدمت سازه میشود. البته نوارها در برابر بارهای ضربه ای یا تخریب زخم پذیرند. در همین روش مقاوم سازی اصلی استفاده تکنیک اتصال فونداسیونها به یکدیگر، تمامی فنداسیون در تحمل بارهای جانبی مشارکت می کند. با این کار، مقاومت و انسجام دیوار بخش اعظم می شود و مقاومت و رخ پذیری باطن ورقه و برون کاغذ افزایش پیدا می کند. آن گاه تیر شکل پایانی را گرفت و یک پوشش بتنی ۴ اینچی برای ارتقا اندازه مقطع ریخته شد. به صورت کلی، در رخ تغییر آییننامه، تغییر موقعیت لرزهای، تولید نقص‌ به ادله تاثیرات محیطی (مانند خوردگی)، تغییر و تحول در کاربری به گونهای که منجر به ارتقا توشه سرویس گردد و یا مشکلات در بنا به دلیل نادرست در طراحی یا ساخت، مقاوم سازی سازه بتنی حتمی میگردد. به عبارت سادهتر، یک ساختمان ممکن است به علت بعضی مسائل مانند نادرست در طراحی، به روز نبودن آیین نامه، مشکلات اجرایی، خوردگی مصالح به کار گیری شده طی گذر زمان، ارتقا باربری ساختمان و همچنین تغییر تحول در کاربری نیاز به مقاوم سازی داشته باشد. FRP ماده کامپوزیتی دارای مقاومت کششی بالاست که اهمیت رزین آغشته می گردد و بدلیل مقاومت کششی بالا، وزن تحت و دوام مطلوب (در مقابل خوردگی و موقعیت محیطی سخت) اساسی کاربرد گستردهای در مقاوم سازی سازه های بتنی در در مقابل نیروی ز‌لزله است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان اکثر در آیتم مقاوم سازي دارای frp لطفا به بازدید از وب سایت ما.