هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی سازنده باید اصلی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست حساس توجه به موضوعاتی زیرا افزایش اقتدار هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که برای ارتقاء شتاب و اقتدار خودرو مورد استفاده قرار میگیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ نمایید این مورد یکی از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به این استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن رخداد میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط مهم طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت مشقت بار و مستضعف به دانش منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که بها اتومبیل بالا میرود و افراد بضاعت و توان خرید یک ماشین پرقدرت و اساسی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می کنند که کارگزاری این قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در ماشین هم میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و کارایی بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و تولید همین قطعه حیاتی دارد، زمانه و هزینهای میباشد که شما باید به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از حیث کالا و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می گردند و پروسهی انجام همین اتفاق حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، بسیار سریع و آسانتر می باشد و همین مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.