نگاهي به تاريخچه شنا در ايران و جهان

امیدواریم نوشته کلاس آموزش شنا به کودکان گزینه دقت شما قرار گرفته حلقه شنا بادی نوزاد باشد. حتی یک نفر آدم نیکی چندان آشنا به فوت و فن شناگری نیز می تواند یک شنای ارتقا دهندهٔ طاقت قلب و شش ها را به مورد اجرا بگذارد. این مورد باعث آلرژیهای ریوی، سرفه شدید، خس خس حلقه شنا خرید سینه و … عفونتهای قارچی هم یکی دیگر از این ایراداتی هست که منجر ایجاد ضایعههای پوستی میشود. جورج دبلیو هرن دبیر موسس همین فدراسیون، ساخت این ارگان بینالمللی را عاقبت ارتقاء تماسهای بینالمللی در ورزش و مخصوصاً به تأسّی از بازیهای المپیک آن روز ذکر میکند. یکی از از همین مشکلات، به کار گیری دوچندان از کلر میباشد که قبلا مضرات آن را گفتهایم. شنا کردن در استخرهایی که اصول بهداشتی را رعایت نمیکنند، معایبی دارد. حالا در حیث بگیرید برای تفریحات تابستانی به دریا یا دریاچه ای رفته اید. همین چال حوضها، که حداکثر از ۱۰ متر تجاوز نمیکرد، برای شنا کردن و آب بازی بود. رومی ها او‌لین استخرهای شنا را بنا کردند و گفته می شود که در سده یکم پیش از به دنیا آمدن گایوس ماسناسرایزن سیاسی سزار آگوست رومی، اول استخر آب گرم را ساخت. استخرهای غیر بهداشتی سبب ساز عفونتهای باکتریایی میشوند و به سینوسها و ریه نوباوه صدمه وارد میکند. عفونت چشم نیز حساس شنا نمودن تشدید می‌گردد و بچه اذیت خواهد شد. به طوری که حداکثر فاصلهای که پاهای شما اهمیت نیز تولید میکنند، در بین ۳۰ تا۴۰ سانتی متر باشد، و این حرکت را تا آنجا که خسته نشدهاید انجام دهید. در عمده مواقع کجی ستون فقرات ناشی از اسکولیوز به طور تمام قابل رفع نمیباشد البته مریض می تواند حساس تقویت و ارتقاء انعطافپذیری عضلات، درد ناشی از همین عارضه را در دست گرفتن کرده و عدم تقارن تولید شده در تن را کمتر دهد. سر به اندازهای میچرخد تا دیگر آبی پیرامون دهان نباشد و شناگر از خلا طبیعی ایجاد شده به وسیله موج کمانی صورت سود جسته و پایینتر از سطح معمولیآب نفسگیری میکند. در صورتی که از همین مشکلات مطلع بودید، نوپا خود را به استخر نبرید. لوازم بازیهایی را به درون استخر ببرید که ضد آب و سبک باشند. خوبتر می باشد در موقع شنا کردن از عینک مخصوص استفاده فرمایید تا کلر موجود در آب چشم های شما را اندوهگین نکند. بعضا عدم رغبت اروپائیان به شنا را در سده های میانه واهمه از توسعه و گسترش و سرایت عفونت و بیماری های مسری می دانند از طرفی شواهدی وجود داراست که نشان می دهد در سواحل بریتانیای کبیر در اواخر قرن 17 میلادی از شنا در آب به عنوان وسیله ای برای معالجه استعمال می شود.