مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

اما چنان چه ولتاژ غیرگذرایی که مقدار آن برابر ولتاژ امتحان ضربه ای باشد به اجزائی که دارای فاصله هوایی موازی بسته شده اند صدمه نرساند، می توان ولتاژ مستقیم را به جای ولتاژ ضربه ای برای امتحان به فعالیت برد. در بعضی از موارد امپدانس مدار چنان می باشد یا این که کوچک محيطی که فاصله خزش در آن قرار دارد، چنان مساعد است که ساخت مسیر هادی در سطح عایق بعید است. برحسب تعريف كوتاه ترين فاصله میان دو الكترود از بر روی مرحله عایق جامد، فاصله خزش نامیده می شود. الزامات ویژه ای به جهت عایق بندی ابزارهایی که در شرایط فضا یا خلا فعالیت می نمایند اعمال می شود. از یک ماده عایق الکتریکی به جهت دوری از جریان به کار گیری می­شود. در حالت ایدهال، ماده عایق مادهای می باشد که اجازه عبور هیچگونه جریانی را از خویش نمیدهد. مواد عایق روی هم رفته از حیث الکتریکی خنثی هستند، ولی هرگاه ماده دی الکتریک قطبیده شود، در همین صورت طلاق بارهای مثبت و منفی تحقق پیدا میکند. از پاراگراف در حوزه عایقهای الکتریکی ماده زیاد کلیدی ارزشی بهشمار میرود. سری محصولات Coge-Foil 504 به تیتر عایق های الکتریکی- حرارتی بر اساس میکای فلوگوپایت جهت جداسازی کویل از جداره نسوز کوره های القایی طراحی شده اند. درصورتیکه علاوه بر موقعیت ذکر شده در فوق اعمال ولتاژ متناوب به عایق بندی جامد، تنش بیش از حد وارد نسازد، می اقتدار از ولتاژ متناوب به جای ولتاژ ضربه ای استفاده کرد. این ولتاژها برحسب مورد به صورت ولتاژ اسمی تجهیزات برقی، ولتاژ اسمی عایق بندی تجهیزات یا ولتاژ فعالیت قطعه ابلاغ می شود. همین فواصل در هر شرایطی تراز تحمل ولتاژ ضربه ای مربوطه را محافظت می کنند. ترانسفورماتورهای الکتریسیته و کابل های فشار کار کشته از نیتروژن به تیتر عایق استعمال می کنند. استعمال از دستگاههایی اهمیت عایق جراحت چشم فراوان خطر آفرین است. دی الکتریک های آلی طبیعی در حالا حاضر بسیار قلیل به کارگیری می شوند ، بنابراین ایجاد محصولات تصنعی و مصنوعی بیشتر و اکثر گسترش می یابد و در سرانجام هزینه آن‌ها کمتر می یابد. تصفیه مایعات اهمیت تقطیر ، تبادل یونی و غیرهمنجر به ارتقا میزان مقاومت دی الکتریک مواد می شود ، در سرانجام سوق‌دهی الکتریکی آن کاهش می یابد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه شیشه عایق الکتریکی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.