مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

حبیب پور، م.، فرحبد، ف.، 1394. مقاوم سازی ستون های بتن مسلح اهمیت به کار گیری از کامپوزیت های FRP یک‌سری جهته. حداکثر کرنشی که می تواند در مصالح FRP ایجاد گردد، از میزان کرنش FRP در نقطه ای که بتن فشاری در گیر باخت می شود یا نقطه ای که FRP گسیخته می گردد، بدست می آید. اضطراری به ذکر هست که مقاومتهاي ارئه شده بر پایه مقاومت بتن mpa0 2 می باشد و براي بتن اهمیت مقاومت بیشترمیتوان مقادیر جدول ذیل را در ضریب ضرب نمود. 3. بهکار بردن آستری یا پرایمر FRP: برایافزایش چسبندگی و جلوگیری از جدایش ورقه FRP ازلایه چسب یا این که رزین اپوکسی میان بتن و ورقه، مهم غلتک یک لایه اپوکسی FRP با لزجت ناچیز به طور موضعی بر روی سطح موردنظر بهعنوان پرایمر میمالند. در این شیوه همانند روشهاي پیشین در آغاز سوراخی به قطر حدود 2 میلیمتر بزرگتر از قطر پیچ در بتن تولید می گردد، آن‌گاه پیچ حساس مهار مکانیکی را درون شکاف قرار می دهند. بر شالوده فاصله بندي سوراخها، ضریب کاهش مقاومت طبق جدول 2-1-4 آنالیز می گردد. بر شالوده مسافت میخچه ها از حاشیه ضریب کمتر مقاومت طبق جدول 2-1-5 تحلیل می گردد. یکی دیگر از کاربردهای FRP ارتقاء مقاومت موضعی تیرهای مهم شکاف (معمولا تاسیساتی) می باشد. در خصوص گرینه آخر می اقتدار ساختمانی را متصور شد که تعدادی سال پس از احداث سازه به تغییرات قوانین و یا این که توجیهات اقتصادی تصمیم گرفته می شود طبقاتی به سازه طولانی تر گردد که پیش از این پیش بینی نشده است. برای خیلی از بنا هایی که در محفظه های تعرضآمیز از قبیل سازههای دریایی، پل ها، پارکینگ که در معرض نمک های یخ زا قرار میگیرند، ترکیب رطوبت، افزایش دما و محفظه کلریدی، قلیایی بتن را کاهش میدهد و سبب خوردگی فولادها میشود که در غایت موجب تخریب سازه مقاوم سازی اهمیت ورق frp بتنی میشود. مهم گذشت زمانه شیوه های متفاوتی برای مقاوم سازی ساختمان ها همگانی شد که امروزه مقاوم سازی اهمیت FRP یکی از از تازه ترین نحوه های تقویت بنا می باشد . همینطور از این الیاف جهت تقویت بنا ها در مقابله اهمیت زلزله به کارگیری میشود. در صورتی که شما هر دسته سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و شیوه استفاده از مقاوم سازی فونداسیون اصلی frp دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.