فشارشکن آب چیست؟

شیر فشارشکن مثل سایر ولوهای صنعتی در گونه های و اقسام مختلفی ساخت و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. البته اشکال مختلفی از شیرهای کاهنده فشار آب و هزینه های کارگزاشتن مختلف در سراسر مرز و بوم وجود دارد. به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار تحت دست امر می گیرد ، به همین صورت که اصلی کاهش فشار پایین دست در اثر ارتقا برداشت از فشار تنظیمی پایلوت ، مقدار گشودگی پایلوت افزایش پیدا کرده و این ادله باعث تخلیه بخش اعظم آب درپوش می شود ، در عاقبت شیر حیاتی به مقدار بیشتری باز شده و میزان افت به وجود آمده در خط لوله را جبران می نماید در صورت ارتقاء فشار در تحت دست( به علت کاهش برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت میزان گشودگی پایلوت کمتر پیدا کرده ، فشار بر روی دیافراگم افزایش یافته ، موجب بسته شدن شیر دارای و در نتیجه کاهش فشار قسمت خروجی شیر تا حد تنظیمی می شود. شیر فشارشکن میراب از دو قسمت شیر حساس و مدار امر تشکیل شده است. در این شرایط پایلوت نسبت به حالت اول بسته خیس می شود و در عاقبت روزنه دارای شیر کاهش باز خواهد بود و فشار خروجی شیر کمتر خواهد شد تا به فشار نخستین تنظیمی پایلوت برسد. همین قطعه میزان فشار خروجی را فارغ از اعتنا به فشار ورودی تنظیم می کند. شیر فشار شکن به شیری گفته می شود که فشار سیال محل ورود را کاهش داده و هم فشار سیال را در خروجی شیر کنترل می کند تا فشار خروجی کمتر از فشار محل ورود باشد. بنابراین درصورتیکه فشار در نصیب ورودی اندک یا این که دوچندان شود فشار خروجی به به عبارتی میزان تغییر می نماید و نمی توانیم مطمئن باشیم که همواره فشار ثابتی در خروجی شیر داریم. زمانی جریان از محل ورود وارد شیر می شود در آغاز پاره ای از آن جهت ترازو گیری فشار به قسمت پایلوت سوق دهی می شود. به همین ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا تغییرات آن به آسانی در اختیار گرفتن شده و کاهش مییابد. کارگزاشتن صافی قبل از شیر فشارشکن و تمیز کردن دورهای آن لازم است. اختلاف فشار در میان بالادست و پایین دست شیر سبب ساز ایجاد نیرو به جلو می گردد ، لذا در اینجا تقویت و پشتیبانی لوله ضروری است . از جمله مشکلاتی که بالا رفتن فشار در سیستم سیالات به بیش از مقدار گزینش شده ساخت می کند جدا شدن لوله ها و اتصالات می باشد و در فشار های خفیفتر قابلیت ایجاد نشت ساخت می شود . فلنچ لوله ها بایستی نسبت به یکدیگر موازی و در یک امتداد باشند . درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط حیاتی کجا و شیوه استفاده از فشار شکن هیدرولیکی دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.