سفر و دوره های تخصصی گردشگری

دنياي اقتصاد: گردشگری دریایی موضوعی است که از ابتدای روی کار وارد شدن متولیان تازه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بارها بر آن تاکید شده است. دنیایاقتصاد: مصوبه جایگزینی شناورهای سنتی حیاتی فلزی از روزگار مطرح شدن تا به امروز کلیدی نقدها مختلفی بهویژه از سوی فعالان و متولیان صنعت میراث فرهنگی و گردشگری مواجه شده گردشگری قائم شهر است. همین موافقت به گفته فعالان بخش گردشگری توانمند است رکودی که در این حوزه نزدیک به دو سال است شاهد آن هستیم را اندکی کاهش دهد و چرخهای قطار توریسم ورودی کشور ایران بار دیگر روی ریل بیفتد. مثال آنها علیاصغر شالبافیان معاونت گردشگری که در سفری که به طراوت به استان بوشهر داشت در دیدار اهمیت محمدحسین ارسطوزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر بر همین نکته تاکید کرد که «با دقت به این که یک عدد از اصلیترین استعدادهای ذاتی بوشهر در بخش سواحل، بنادر، جزایر و بهطور تمام کرانههای خلیج فارس خلاصه میشود؛ سوق دهی ظرفیتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران مشتاق به این بخش، رونق جدی در بخش توسعه گردشگری دریایی را رقم خواهد زد.» گفتههای این متولی گردشگری همین پرسش را مطرح مینماید که غرض از گردشگری دریایی چیست و آیا همین راستا از توریسم صرفا فعالیتهایی را که مرتبط دارای آب هستند شامل میشود؟ آن‌ها اساسی مهاجرت به استانهای جنوبی عنوان کردهاند که قصد دارا‌هستند در این زمینه جذب سرمایه داشته باشند. دنیای اقتصاد: بالاخره طلسم ورود گردشگران خارجی به ایران شکسته شد و متولیان گردشگری توانستند مهم رای زنی و رایزنی حساس وزارت بهداشت و امور خارجه نظر مساعد آن ها را به جهت ورود توریستهای خارجی جلب کنند. در این راستا حسین عباس نژاد مدیرکل کارها دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به طراوت در گفتوگویی خبر بخشید که «با اعتنا به سیاستهایی که دولت سیزدهم داراست احتمالا حساس تغییراتی در مصوبه جایگزینی شناورها مواجه شویم و به جای جایگزینی لنجها بتوان بنا یا هدایت کرد. یک سازمان شهری در تهران سال ۱۳۹۸ همین خانه را در شمیرانات در حالی که تبدیل به ویرانه و محلی برای تجمعهای نامناسب شده بود، خریداری و اهمیت صرف بیش از ۴ میلیارد تومان آن را مرمت کرد. موضوعی که در درحال حاضر حاضر مهم اعتنا به بحران بیسابقه وارد شده بر صنعت گردشگری ناشی از همهگیری کرونا، جزو یکی از بیاهمیتترین و غیرضروریترین برنامههای متولی گردشگری از نگاه کارشناسان همین راستا به حساب می آید.