ساخت پروتز فک پایین با روش پرینت سهبعدی

پروتز رخ آقایان یک فعالیت مهاجم محسوب می شود که نیز جهت زیبایی و نیز در موردها درمانی کاربرد دارد و هر فردی که اصلی رخ و زاویه گوشه ای از صورت خویش ایراد دارد، و درصدد بهبود آن است یکی از از بهترین راههایی که میتواند به او کمک نماید پروتز رخ است. هر چند همین نحوه به دوران ریکاوری طولانی تری نیاز دارد، اما عاقبت آن دائمی بوده و به جهت نگهداری عاقبت درمان، تکرار آن آیتم نیاز نمی باشد. بهاینترتیب قبل از تصمیمگیری درباره به کارگیری از این طریق درمانی حتماً از عواقب آن بهخوبی آگاه باشید، چون بسیاری از موردها بیرون کردن پروتز به خاطر همین موضوع واقعه میافتد که مریض توان تحمل ورم ایجادشده درنتیجه همین عمل جراحی را ندارد و تحمل همین وضعیت در ابتدا مضاعف طاقت فرسا است. آیا پس از کار جراحی جای جراحت بر بر روی بدن مریض باقی انواع پروتز زاویه فک میماند؟ ژلی که برای پررنگ نمودن اعضاء بدن از گزاره زنخدان بکار می رود ماده ای تصنعی و مصنوعی است. یک عدد دیگر از مزیت های طرز برش دادن و جلوآوردن استخوان همین میباشد که در این شیوه جلو وارد شدن استخوان چانه باعث کشیده شدن بافت های ذیل زنخدان و کاهش شدن میزان غبغب میگردد. به این استدلال هست که عمل جلو آوردن زنخدان معمولاً همراه اصلی فعالیت جراحی زیبایی بینی انجام می شود. ساخت هارمونی و هماهنگی اجزای شکل در اشخاص اهمیت بینی بزرگ. هنگامیکه برش تولید می گردد پروتز زنخدان در برعلیه استخوان فک قرار میگیرد. بروز پاره ای کبودی و ورم آن گاه از ایجاد برش بر پوست طبیعی است. سوای برجای گذاشتن برش پوستی (اسکار) بعد از آن از عمل. کار جراحی چانه، یک طریق جراحی به جهت تغییر و تحول شکل چانه است. ترمیم و تشکیل بافت اسکار از دیگر دلایل جراحی ژنیوپلاستی می باشد که محل آسیب و جراحی به مرور دوران بهبود می یابد. گهگاه ممکن می باشد در معاینه زنخدان عقب تر از حد معمول به حیث رسد امّــا در واقعیت زنخدان عقب نباشد بلکه فک بالا جلوتر از حد معمول باشد. دراین افراد نصفه میانی رخ و بینی خیلی جلوتر از بقیه اجزای رخ است. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و طرز به کار گیری از پروتز متحرک فک پایین دارید، می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.