رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

رانندهی هر وسیلهی نقلیهای که مرتکب تصادف سبب ساز به جرح یا فوت گردد، مکلف می باشد فورا وسیلهی نقلیه را در محل تصادف متوقف سازد و مادام که تشریفات مربوط به رسیدگی به وسیله کارشناسان شهربانی یا ژاندارمری خاتمه نیافته مطلقاً از تغییر اوضاع خودرو یا صحنه تصادف جلوگیری نماید. لکن هر گاه تصادف تنها سبب به زیان مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیلهی نقلیه سلب نشده باشد راننده موظف است وسیلهی نقلیه را در نزدیک ترین محلی که موجب سد معبر نگردد به جهت رسیدگی و معاینه متوقف سازد مگر این که در آیتم خسارات از طرف بیمه مقرراتی وضع و اعلام شده باشد که در همین صورت توقف در محل به شرط انجام مقررات بیمه از طرف رانندگان اجباری نخواهد نمونه سوال آئین طومار نور اهمیت پاسخنامه بود. در زمان ترمزگیری از قفل شدن درهای اتومبیل جلوگیری میکند. ۵- چراغ چشمک زن قرمز رنگ به جهت ایست و عبور: وسایل نقلیه در شکل عکس العمل اهمیت همین چراغ می بایست قبل از ورود به تقاطع یا گذرگاه پیاده توقف کامل نمایند و پس از اطمینان از عدم وجود تصادف حرکت نمایند. رانندگان همگی وسایل نقلیه و افراد اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات موظفند از علایم هدایت و رانندگی تبعیت کنند مگر این که مأموران انتظامی به جهاتی عدم رعایت آن ها را در محل مجاز اعلام کنند. رانندگان موظفند به دستور مأموران صلاحیتدار وسیلهی نقلیه را جهت توزین به بر روی قپان ببرند. هر گاه ضمن توزین مشخص شود که بیش از گنجایش مقرر بارگیری شده بار عکس نمونه پرسش ها آیین نامه اصلی اضافی تخلیه میشود. اتوسرویسها (تعمیرگاهها) و توقفگاهها (پارکینگها) موظفند پیاله ۲۴ ساعت پس از رؤیت وسیلهی نقلیهای که اثرها تصادف یا این که جای گلوله در آن وجود دارااست مراتب را اهمیت ذکر مشخصات ماشین و در صورت امکان کلیدی ذکر اسم و آدرس راننده به شهربانی یا این که ژاندارمری محل اعلام دارند. رانندگان وسایل نقلیهای که به هر ترتیب تصادف نمودهاند در رخ وقوع جرح موظفند کمکهای اضطراری را به مجروحین نموده و در اعزام آن ها به بیمارستان مساعدت نمایند. ۲- چراغ زرد رنگ به جهت احتیاط: وسایل نقلیهای که دارای همین چراغ رو به رو می شوند نباید به تقاطع یا گذرگاه پیاده نزدیک شوند و در شکل ورود پیشین موظفند به حرکت خویش ادامه بدهند و از تقاطع یا گذرگاه عبور کنند. تبصره: در نقاطی که کارشناس شهربانی یا ژاندارمری وجود ندارد یا حضور به موقع آنها مقدور نباشد در همین رخ مسئولان فرمان از نظرها مستدل سه نفر از رانندگان پایه یکم به کارگیری خواهند کرد. دراین شکل مسئولیت انبار نمودن و حفظ آن به عهدهی صاحب و مالک و راننده است. نوعی وسیله حمل و نقل عمومی است که در شهرها و حومه به جابه جایی مسافر پرداخته و به طور معمول حیاتی چرخ های فلزی بر روی ریل حرکت می کند. چراغ های راهنمایی سولار انرژی خود را از نور خورشید اخذ می کنند و در زمان هایی که خورشید در افق وجود ندارد و هوا تاریک می باشد منبعی برای ذخیره انرژی دارند که می تواند انرژی آیتم نیاز را در ارتفاع روز ذخیره نماید تا در دوران هایی که خورشید در عرش نیست بتواند از انرژی ذخیره شده استعمال نماید.