راهنمای نگارش مقاله – مدیریت ارتقای سلامت

پس از اخذ پاسخ داوران، نوشته در جلسهی هیأت تحریریه مطرح شده و مطابق نظرات ایشان نسبت به چاپ، اصلاح، تجدیدنظر یا عدم پذیرش نوشته اقدام میشود. در رخ پذیرفته شدن مقاله جهت نمایه سازی، قبل از صادر شدن گواهی پذیرش و نمایه سازی، نسبت به واریز مبلغ: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد هزار تومان) دیگر به حساب فوق الذکر اقدام گردد. ۱ – عنوان مقاله کوتاه (حداکثر ۱۵ کلمه)، حاوی موضوع کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن مسئله و هماهنگ اهمیت نوشته نوشته باشد. درج وابستگی نویسنده مسؤول اصلی ذکر شماره تماس (تلفن همراه)، نمابر و نشانی پست الکترونیک جهت تماس به لهجه فارسی در کاغذ نخستین و پایین منتخب انگلیسی مقاله لازم است. آیین نگارش گویش پارسی رعایت گردد. نوشته بهطور هم زمان برای سایر مجلات ارسال نگردیده و در سایر مجلات (حتی به گویش انگلیسی و غیره) به دانلود نوشته کامپیوتر اساسی فرمت word چاپ نرسیده باشد. چاپ نوشته در مجله خارجی منوط به اجازه کتبی سردبیر است. چاپ و نشر مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع ” نشریه علمی پژوهشی آسمان دانش یا Horizon of Medical Sciences ” بلامانع است. به این مراد حتمی می باشد تمام نویسندگان مقاله، فرم تعهدی که در همین زمینه در نامه ملازم مقاله (Cover Letter ) تهیه شده هست را امضاء نموده و در نصیب مربوطه وبسایت توشه گذاری نمایند. همچنین در صورتی که نوشته مستخرج از طرح تحقیقاتی می باشد، کد تأییدیه کمیته خلق و خوی دانش گاه یا سازمان مربوطه می­ بایست ذکر گردد. به جهت مطالعاتی که نیاز به جواز کمیته اخلاق و رفتار طبی میباشد؛ ضروری هست جواز مذکور قبل از انجام مطالعه، دریافت شده باشد و این موضوع در نوشته آیتم اشاره قرار گیرد. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد دانلود نوشته ترجمه شده لطفا از ورقه ما بخواهید.