خانه – كفش تابا

در سال 1365 كارخانه شركت كفش تابا تاسيس شده و شروع بكار نمود. با پا رویکرد بري كفش پاره ميشه، مهم سر كلاه کفش اسپرت پسرانه اصفهان ! هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثرات پاشنه هاي گوناگون بر روي دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت بزرگ پا و بعد از آن مقايسه پاشنه هاي متفاوت کفشهاي آیتم به کارگیری اهمیت يکديگر مي باشد.روش بررسي: طرز مطالعه بصورت تجربي و تعداد تمام مثال ها را 148 نفر تشکيل مي دادند که همگي آن ها زنان شاغل داراي 20-35 سال سن بوده و دستکم به مدت 3 سال متوالي از کفش داراي يک گونه پاشنه استعمال مي کردند و در طول روز اکثرا بصورت ايستاده يا در حال روش رفتن قرار داشته اند.روش گردآوري داده ها بدين ترتيب بوده که در آغاز اطلاعاتي از قبيل سن، قد، وزن و نوع کفش گزینه استعمال در پرسشنامه تصویب شده و آن‌گاه اصلی تماشا و معاينه دلایل و ضايعات گوناگون زانو، مچ پا و پاي اشخاص مورد بررسي قرار گرفته و در تراز آخر دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت بزرگ پا اهمیت استعمال از گونيامتر ترازو گيري شده است.يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که استفاده از کفشهايي اهمیت پاشنه هاي متعدد در محل فعالیت تغيير محسوسي بر روي بیشتر دامنه حرکتي و انعطاف پذيري مفاصل مچ پا و پاي اشخاص ندارد ولي استفاده از کفش داراي پاشنه سه سانتيمتري اختلاف معني داري را در حرکات چرخش روبه داخل مچ پا و خم نمودن انگشت تبارک پا نسبت به ساير کفشها نشان دیتا است. تجزيه و تحليل آماري دامنه حرکتي حساس استعمال از امتحان مقايسه زوجها و مقايسه ميانگين دامنه حرکتي در سه دسته پاشنه کفش از طريق مجذور کاي و آناليز واريانس يک طرفه نشان دهنده اين مطلب بوده میباشد که کفش تخت صاف داراي عوارض بيشتري برروي زانو، مچ پا و پاي زنان مشغول به کار بوده است. در آن سفر، من ويزاي سه ماهه داشتم اما بعد از دو ماه كار در ژاپن به ايران برگشتم. سابقه اقامت غيرقانوني در گذرنامهام، جاي خود را به مهر منحصربه‌فرد اداره هجرت ژاپن براي ويزاي سه ساله داد. از اقامت غيرقانوني ميترسيدم و به همين دليل در مدت يك سال چندينبار به آن كشور هجرت كردم و خوش اقبال بودم كه هر توشه چیره شدم ويزاي توريستي دريافت كنم. من هم حدود دو سال فارغ از ويزا در همان كارگاه مشغول آهنگري و جوشكاري بودم و شرايط نسبتا خوبي داشتم ولي به احترام خواهش مادربزرگم كه عاشقانه دوستش داشتم، آن موقعيت خوب را رها كردم و به ايران بازگشتم كه البته بد هم فقدان چون بهطور كاملا اتفاقي وارد دنياي ديگري شدم و شرايط اجتماعي و ماليام تغيير كرد؛ من، خبرنگار شدم. رييسم به من محبت زيادي داشت و اعتماد ميكرد و من نیز راضي بودم. صندوقهاي بزرگ امانت مخصوص چمدان كه دارای سكه كار ميكنند را در محوطه ايستگاه قطار ميديدم ولی كار کلیدی آنان را بلد نبودم و ميترسيدم از كسي سوال كنم زیرا از لهجه ژاپني نیز حتي يك كلمه بلد نبودم. اونها شما را وادار ميكنند پولي كه در چنته نداريد را براي خريدن كالايي صرف كنيد كه به هیچ عنوان به اون نياز نداريد تا به كسي پز بديد كه به هيچ عنوان دوستش نداريد.