بازی مافیا چیست؟

او دستکم دو تیر دارد، البته گاهاً به او اجازه دیتا می شود که هر شب تیراندازی کند. بازیکنانی که حق تیر دارند، روز سپس و در نوبت صحبتشان باید از تیری که در اختیارشان قرار گرفته به کارگیری نمایند و به هر کسیکه بخواهند تیراندازی کنند. در این بازی گروهی جالب، اکثریت ناآگاه (شهروندان) در برابر اقلیتی مطلع (مافیاها) قرار میگیرند؛ هر تیم باید سعی نماید بازی را بهنفع خویش تمام نماید و بهاصطلاح شهر را فرآورده خود کند. خبرنگار شهروندی می باشد که بعد از این که تیم مافیا مذاکره خود را انجام میدهد، وظیفه همین را داراست که شهروندی را که به گروه مافیا پیوسته را پیدا کند. در لحاظ داشته باشید که خبرنگار فقط میتواند استعلام شخص گزینه رای زنی را بگیرد نه دیگر اعضای مافیا را. او هر شب میتواند استعلام یک نفر را از گرداننده بازی بگیرد و از این‌که مورد گفتمان قرار گرفته یا نیکی اطمینان خاطر حاصل کند. به این توضیح که اگر در شب گزینه هدف قرار گیرد، بار نخستین نمی میرد و زره او برداشته می شود، ولی بار دوم از بازی بیرون می شود. در صورتی که بازیکنی از تیری که در اختیارش قرار گرفته به کارگیری نکند، مهم انتها روز از بازی خارج می شود. یک روز در طول بازی تا قبل از نقطه نهایی تراز اول رأیگیری اساسی اعلام کلمه و واژه فدایی بلند می‌شود و اهمیت دست به یک نفر اشاره میکند. به عنوان مثال در این صحنه خاص که به آن اشاره کردید گشوده نیز سه توشه گفتیم که اعضای مافیا بخوابند ولی در پایه گذاری کردن به عامل این‌که صبر تماشاگر سر نرود کوتاهش میکنیم. درصورتیکه جاسوس در ارتفاع روز کوچکترین اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به شخصیتش داشته باشد، شهروندان بازنده خواهند شد. البته در صورتیکه عمده از تعداد مزبور باشد، حیاتی صلاحدید گرداننده، یک بار حق ملغی نمودن رای گیری و یک توشه حق رای خروج دارد. در صورتیکه تعداد بازیکنان حداکثر 12 نفر باشد، او تنها یک توشه می تواند از قابلیت هایش استفاده کند. ولی در صورتیکه زره او بیفتد، توشه دوم اهمیت شلیک مافیا از بازی خارج می شود. در شکل یک توشه به کارگیری از این قابلیت چه در روز و چه در شب، زره اثر خودش را از دست میدهد و مافیای رای زنی کننده دیگر نمیتواند اهمیت زرهپوش مصاحبه کند. زره پوش اهمیت زرهی که در اختیار دارد، یک جان بیش تر در اختیار دارد. در شب، حفظ می شود و توشه نخستین حساس تیر مافیا از بازی خارج نمی شود. در صورتیکه حرفه ای به اعضای مافیا شلیک کند، شخص مزبور، شروع روز سپس از بازی بیرون می شود. ناتاشا یکی دیگر از اعضای گروه مافیا می باشد که بضاعت و توان لال کردن اشخاص را در هر شب داراست و فرد عنوان شده در روز بعد از آن اصلا نمی تواند صحبتی نماید . حیاتی حضور جاسوس داخل بازی، بغیر از نقش پدرخوانده، نقش سایر اعضای مافیا برای یکدیگر فاش نمی شود. بین حقیقت و دروغ یک مرز نخ نما وجود دارد، ولی چه کسی می تواند این ها را از یکدیگر تشخیص بدهد، مافیا دقیقا همت می کند همین مهارت را به اشخاص بیاموزد و تیم شهروند ضعیف تر از تیم برعلیه خویش در بازی میباشد که در صورتی که اعتماد در بین آن ها شکل نگیرد، شهر نابود خواهد شد، به هر هم اکنون هر قرعه ای به نام شما درآمد، عملکرد کنید حرفه ای بازی کرده و تا دورهای آخر زنده بمانید. اما دقت به این نکته نیز باید داشته باشید که در این روزگار ها مافیا هم می توانند اصلی صحبت های خود به جهت منحرف نمودن ذهن ها عمومی به کارگیری کنند. گرداننده در ارتفاع شب، به بازیکنانی که تیر در اختیارشان قرار گرفته، اطلاع می دهد که می بایست در طول روز از تیرشان استفاده کنند. برای نقش «کارآگاه» این سوال مطرح می شود که قصد اطلاع از نقش کدام فرد را دارید؟ همانطور که از اسم شهروند ساده بازی مافیا پیداست، همین شهروند امکان خاصی ندارد و صرفا می تواند در رایگیری شرکت کند. در این بازی هر کسی و حیاتی هر جنسیت و سنی (که بتواند صحبت نماید و ادراک کلی قابل قبولی از بازی های جمعی داشته باشد) می توانند شرکت کنند. در هر ۲ تیم مافیا و شهروندان، نقش دارهایی وجود دارا‌هستند که قابلیتهایی در فاز روز و فاز شب بازی دارا‌هستند که به وسیله این قابلیتها میتوانند به نیز تیمیهای خویش یاری نمایند که شما میتوانید در نصیب معرفی نقشها اساسی آنان آشنا شوید. پس از این که هر دو نفر تیرشان را شلیک کردند، گرداننده بازی به دو نفری که تیر خورده اند، 15 ثانیه وصیت کنند. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم دانلود بازی مافیا 5 برای کامپیوتر لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.